یکی از ویژگی‌های مهم شاهنشاهی هخامنشی، پهنۀ قلمرو و تنوع بالای اقوام و فرهنگ‌های گونه‌گون موجود در آن است، به همین جهت محققان برآنند که درک کلیات و کلان روایت‌های شاهنشاهی جز با اندیشیدن و تفحص در بخش‌های مختلفۀ آن حاصل نخواهد گشت.
از این روی برآنیم تا در گفتگو با فرزاد عابدی (دانشجوی دکتری باستانشناسی دانشگاه تهران) به بررسی ابعاد مختلف و کلان حضور هخامنشیان در مصر بپردازیم و به این طریق یک درک کلی در اختیار مخاطبان نیمروز قرار دهیم تا در جلسات آینده، به گونه‌ای جزئی‌تر، ابعاد پرشمار حضور هخامنشیان در مصر را بازکاویم.

چهارشنبه ۱۸ خردادماه، ساعت ۲۱ به وقت ایران
برابر با ۸ ژوئن، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

در لایو اینستاگرام موسسه نیمروز