همکاران

همکاران مؤسسه نیمروز

فاطمه کاملی

کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران

فاطمه فرهنگی‌نیا

کارشناسی ارشد ایرانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

ترانه برزویی

دانشجوی کارشناسی باستان‌شناسی

امیرحسین بهاردوست

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی

شهروز توکلی

دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه تهران

فاطمه نصیری‌راد

دانشجوی کارشناسی تاریخ

فاطمه خدادادی آق قلعه

دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات