پادکست

نیمروز را در لغت میانۀ روز و آنجایی که خورشید می‌ایستد آورده‌اند. لیکن مراد ما جز این و آن کوست تاریخی ایران کهنسال و دیرپای به روزگار ساسانیان است که با ۱۹ ولایت خویش، رخدادهایی پرشمار از سر گذرانده و ناگفته‌های بسیار در سینه نهان داشته تا در وقت مغتنم و گاه معین بر زادگان بوم ایران، عرضه دارد.

هر چند مرتبت کتاب و مقاله بر پادکست فزون است، باری نمی‌توان از شرایط زمانه تبری جست و بایسته آن که همگام با عصر، بر سمند خرد استوار تاخت. به همین جهت در پادکست نیمروز که به سرپرستی فریما دستیار، تدوین خواهد شد برآنیم تا این روزگار کهن را از نو بازکاویم و آن اصل فراموش شدۀ خویش را بازجوییم.

در هر پادکست شما را به قصد بازخوانی و از نو شنوی این یادهای دیرینِ گرامی‌تر از سیم و زر که پژواک هیاهو، فریادها و کلک‌فرسایی‌های پیشینیان ماست، راهور باشیم. اینجا نیمروز است. کوستی از روزگار دودۀ ساسان. برای همۀ دوست‌داران تاریخ، اساطیر و زبان‌های باستانی.

آخرین اپیزود

سایر اپیزود