موضوع عصمت پیامبران از موضوعاتی است که متکلمین مسلمان از دیرباز درباره آن به بحث و گفتگو پرداخته‌اند و غالبا تلاش آنان، به ویژه شیعیان، به معصوم بودن پیامبران منتج شده تا بدان جا که عصمت پیامبران به اصلی مسلم در میان شیعیان تبدیل شده است.

در این برنامه با نظرات دکتر محمدعلی میرباقری که در این رابطه به بازبینی پرداخته و از زوایای جدیدی به این مسئله پرداخته است خواهیم پرداخت. از آنجا که آراء او در این رابطه جدید می‌باشد نیازمند بررسی و نقد توسط محققین است.