تاریخ و باستانشناسی میان‌رودان از قدیم‌ترین اعصار به امروز، به واسطه تاثیر و تأثر و ارتباط میان جوامع میان‌رودانی با جوامع اطراف خویش، محل توجه بوده است. اما در ایران علیرغم اعتبار و جایگاه با ارزش آن چنان که باید در سال‌های اخیر و با رشد مطالعات تاریخ ایران باستان، محل توجه قرار نگرفته است.
در گفتگو با دکتر کامیار عبدی (عضو هیئت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه شهید بهشتی) برآنیم تا به بررسی اهمیت تاریخ و باستانشناسی میان‌رودان برای مطالعات ایران باستان بپردازیم و پرسش‌های موجود پیرامون این موضوع را پاسخ گوییم.