به قدرت رسیدن شارلمانی و بالطبع شکل‌گیری و پیدایش امپراتوری مقدس روم از مهم‌ترین رخدادهای قرن نهم میلادی اروپاست که تأثیر به‌سزایی بر معادلات گونه‌گون این قاره نهاد.
در گفتگو با دکتر خداداد رضاخانی (استاد و پژوهشگر دانشگاه لایدن هلند) و دکتر حجت زمانی (دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران) برآنیم که بررسی ابعاد مختلفه این امر بپردازیم و اهمیت این رخداد مهم را دگرباره بازکاویم.