سکه‌شناسی قسمت مهمی از باستان‌شناسی است که شاهد زنده‌ای از تمدن دنیای قدیم و ملل مختلف می‌باشد. علم سکه‌شناسی منحصر به شناسایی رشتهٔ خاصی نیست، بلکه سکهٔ هر دوره نمایندهٔ عادات، آداب، خط، زبان، هنر، مذهب، تمدن، وضعیت اجتماعی، ثروت یا ورشکستگی، ارتباطات تجارتی ملت و مملکتی است و در حقیقت منبع اطلاعات صحیح و دقیق از دنیای قدیم، یعنی از دورانی که سکه ایجاد گردیده تا به‌حال می‌باشد. سکه هم اثری باستانی‌است که در سکه‌شناسی مدنظر است از سوی دیگر، پدیده اقتصادی‌است؛ بنابراین سکه‌شناسی، به باستان‌شناسی، تاریخ و اقتصاد وابسته‌است. همچنین سکه‌شناسی به کتیبه‌خوانی و زبان‌شناسی، نشانه‌شناسی و تشخیص علایم روی سکه، گاه‌شماری و تقویم برای تعیین زمان سکه و جغرافیا برای تعیین محل آن نیازمند است.
در گفتگو با دکتر مصطفی ده پهلوان (رئیس موسسه باستانشناسی دانشگاه تهران) برآنیم تا به بررسی ماهیت و کیفیت دانش سکه شناسی و اهمیت آن در مطالعات تاریخی و باستانشناسی مدرن بپردازیم.در گفتگو با آقای علی بهرامیان (عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی) برآنیم تا به بررسی تاریخی و روایی مقتل الحسین ابومخنف و نسخ موجود از آن بپردازیم و این پرسش را پاسخ‌گوییم که ارزش تاریخی-روایی این منبع چیست.