مطالعهٔ تطبیقی هنر، از جمله رویکردهای علمی و نوین در جهت شناخت و مطالعهٔ عمیق هنر و تاریخ آن در نقاط مختلف جهان است. در این بین، مینیاتور در عرصهٔ هنرهای تجسمی از نقش و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در نشست پیش‌رو، با دکتر حجت امانی (استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ تطبیقی هنر) به بررسی، تحلیل و مرور نقش مینیاتور در هنر معاصر منطقهٔ خاورمیانه با تمرکز بر کشورهای پاکستان، ایران و عراق خواهیم پرداخت‌. در این میان، تلاش خواهد شد ویژگی‌های مشترک مجموعه آثار این کشورها در کنار هم مطالعه شود و عناصری چون فرم، شکل، تکنیک و مضامین مشترک در این آثار در جهت تعیین سبک هنری‌شان مشخص شود‌.