آثار متعلق به روزگار شاهنشاهی هخامنشی نه محدود به جغرافیای سیاسی ایران امروزی، که آثاری پرشمار و پراکنده‌اند در اقصی نقاط سرزمین‌هایی که روزگاری به مدت دو سده، تحت فرمان شاهنشاهی هخامنشی قرار داشتند و از آن جمله سرزمینی‌ست که امروز به نام گرجستان می‌شناسیم.
در گفتگو با دکتر الکساندر چولوخادزه (استاد زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی دانشگاه گرجستان) برآنیم تا به بررسی میراث کهن شاهنشاهی هخامنشی در گرجستان بپردازیم و در این مورد سخن بگوییم.