یکی از ویژگی‌های مهم شاهنشاهی هخامنشی، پهنۀ قلمرو و تنوع بالای اقوام و فرهنگ‌های گونه‌گون موجود در آن است، به همین جهت محققان برآنند که درک کلیات و کلان روایت‌های شاهنشاهی جز با اندیشیدن و تفحص در بخش‌های مختلفۀ آن حاصل نخواهد گشت.
از این روی برآنیم تا در گفتگو با فرزاد عابدی (دانشجوی دکتری باستانشناسی دانشگاه تهران) به بررسی ابعاد مختلف و کلان حضور هخامنشیان در مصر بپردازیم و به این طریق یک درک کلی در اختیار مخاطبان نیمروز قرار دهیم تا در جلسات آینده، به گونه‌ای جزئی‌تر، ابعاد پرشمار حضور هخامنشیان در مصر را بازکاویم.