شورای علمی

شورای علمی مؤسسه نیمروز

دکتر نینا ماژجو

استادیار وابستهٔ دپارتمان ادیان و فرهنگ‌ها، دانشگاه کنکوردیا در شهر مونترال و پژوهشگر مرکز مطالعات تحقیقات جهان باستان، دانشکدهٔ علوم و تحقیقات تاریخی، دانشگاه ورتسلاو

دکتر خداداد رضاخانی

پژوهشگر و استاد دانشگاه لایدن هلند

یزدان صفایی

دانشجوی دکتری مرکز ایرانشناسی مدرسه مطالعات عالی پاریس

دکتر محمود جعفری دهقی

استاد فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران

دکتر آرزو رسولی

استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

دکتر اسماعیل مطلوب کاری

دکتری تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران