شورای علمی

شورای علمی مؤسسه نیمروز

ابراهیم شفیعی

دانشجوی دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران، دانشگاه تهران

دکتر نینا ماژجو

استادیار وابستهٔ دپارتمان ادیان و فرهنگ‌ها، دانشگاه کنکوردیا در شهر مونترال و پژوهشگر مرکز مطالعات تحقیقات جهان باستان، دانشکدهٔ علوم و تحقیقات تاریخی، دانشگاه ورتسلاو

دکتر فهیمه تسلی بخش

دکتری فرهنگ و زبان های باستانی

یزدان صفایی

دانشجوی دکتری مرکز ایرانشناسی مدرسه مطالعات عالی پاریس

نسیم حسنی

دانش آموختۀ مطالعات خاورمیانه، دانشگاه آمریکایی بیروت

دکتر محمود جعفری دهقی

استاد فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران

دکتر خداداد رضاخانی

پژوهشگر و استاد دانشگاه لایدن هلند

دکتر آرزو رسولی

استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

دکتر اسماعیل مطلوب کاری

دکتری تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران